Thailand export control laws & regulations

Thailand export control laws & regulations

There are four concerned laws & regulations followings:
 

1) Control of item in relation to the proliferation of weapons of mass destruction Act B.E. 2562 (2019)
พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0085.PDF


2) Notification of the Ministry of Commerce "Catch-All Control“
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/259/T_0005.PDF
3) Notification of the Department of Foreign Trade " Internal Compliance Program: ICP“
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/248/T_0014.PDF
4) Notification of the Department of Foreign Trade "Notification form for WMD“
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/309/T_0062.PDF