สินค้า และ บริการ

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทนิสสัน เทรดดิ้ง ได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างเต็มที่ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อให้การเติบโตและการขยายทางธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มบริษัทนิสสัน เทรดดิ้ง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ตลอดจนแนวทางและหลักการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน